een financiele bijdrage voor bedrukte sportshirts voor kinderen en trainingspakken voor de lesgevers van het LKT in de achterstandswijken (VVE wijken) van Lelystad.

8 augustus 2019

Na een succesvolle LKT (zie toelichting) pilot in de periode februari-juli 2017 in de Waterwijk in Lelystad, willen wij de pilot continueren en uitbreiden naar de Zuiderzeewijk en Atolwijk.
Voor deze continuering zijn de shirtjes van essentieel belang voor het clubgevoel en de trots van de kinderen.

Toelichting:
Aanleiding :
AKT/ASM is een Almeers initiatief dat provinciaal ondersteund wordt: de ambitie is de uitrol van Almere Kenniscentrum Talent naar de rest van de provincie.
ASM (Athletic Skills Model) is de wetenschappelijk onderbouwde werkwijze die een breed beweegaanbod als basis voor ontwikkeling hanteert.
Almere zit in het tweede jaar van het project, in Lelystad is nu een pilot gestart in de Waterwijk, tot de zomervakantie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van financiële ondersteuning en alle kennis (inclusief programma’s/ brieven/ posters/scholing ASM/ materialen etc.) die opgedaan is in Almere.
Omdat de werkwijze en de doelstellingen aansluiten bij de School In Verbinding werkwijze en de gezamenlijke doelstelling van bewegingsonderwijs en Sportbedrijf is dit de kans die wij hebben aangegrepen. Wij doen dat onder de naam LKT: Lelystad Kenniscentrum Talent.

Pilot in de Waterwijk.
De werkwijze van Almere is uitgangspunt.
In de Waterwijk staan 2 VVE scholen: de Poolster en de Driestromenland.
Kenmerk in deze wijk is dat kinderen maar moeilijk de wijk uit gaan voor hun vrije tijdsbesteding.
Beide scholen hebben een vakleerkracht die middels de combinatiefuncties gefaciliteerd zijn om extra bewegen aan te bieden aan de kinderen.
Vanuit het Sportbedrijf is een medewerker Sport en Bewegen gefaciliteerd om op de VVE scholen en in de VVE wijk extra bewegen aan te bieden.

Doel LKT:
Ieder kind op zijn eigen niveau beter laten bewegen vanuit de visie dat een breed beweegaanbod leidt tot een betere motorische ontwikkeling en meer plezier bij de kinderen (ASM werkwijze). Plezier in bewegen is essentieel voor een leven lang bewegen. Provinciaal hoopt men meer toptalenten te ontdekken.
Voor de pilot hebben wij ons als doel gesteld dat we 80% van de plekken bezet hebben, aan het einde van de pilotperiode.

Uitgangspunten LKT:
Gratis, maar niet vrijblijvend lidmaatschap: commitment van ouders, kinderen en leerkracht
In de wijk
Voor kinderen van VVE scholen
Clubgevoel: binding door gratis t shirt
Structureel: iedere week, vaste groep kinderen en een vaste leerkracht
Voor ieder kind op ieder niveau
Kinderen die zwakke óf hele goede bewegers zijn worden persoonlijk uitgenodigd
1 op 1 relatie tussen leerlingvolgsysteem onderwijs en naschoolse activiteiten

Opzet Lelystad:
1. Kleuters+ groep 1,2 20 plekken
2. Kids extra groep 3,4 10 plekken
3. Gym + groep 3,4,5 25 plekken,
4. Sport + groep 6,7,8 25 plekken
5. ASM Academy groep 5,6 18 plekken

Wat is er anders ten opzichte van de oude situatie:
In de oude situatie is er voor gekozen naschools activiteiten aan te bieden waar kinderen zich per activiteit konden inschrijven.
Het nadeel is dat dat niet structureel is: het is vrijblijvend voor de kinderen, het zijn losstaande activiteiten. De losse promotie en inschrijvingen kosten veel tijd.
Zoals in de uitgangspunten LKT is omschreven biedt de LKT aanpak een oplossing voor bovenstaande knelpunten.

Relatie met het onderzoek bewegen 2016-2017:
Inmiddels is het onderzoeksrapport aan de gemeente aangeboden.
De LKT aanpak sluit naadloos aan bij de onderzoeksresultaten en is een antwoord op de door ouders benoemde knelpunten én adviezen.

De eerste ervaringen: periode maart/april 2017
Deelname percentage pilot Waterwijk:

1-mrt-17

aantal deelnemers beschikbare plekken deelnemers percentage %
kleuters+ 20 9 45
KidsXtra 10 4 40
GYM+ 25 22 88
SPORT+ 25 19 76
ASM Academy 18 12 67
TOTAAL 98 66 67

1-apr-17

aantal deelnemers beschikbare plekken deelnemers percentage %
kleuters+ 20 20 100
KidsXtra 10 8 80
GYM+ 25 25 100
SPORT+ 25 22 88
ASM Academy 18 12 67
TOTAAL 98 87 89

We kunnen concluderen dat we momenteel een deelnamepercentage van 89% kennen.
We hebben een gedegen administratiesysteem opgezet, wat het mogelijk maakt:
• Een goede relatie te leggen tussen de kind resultaten van bewegingsonderwijs en een passende naschoolse activiteit
• Eenvoudig inschrijfsysteem
• Monitor op deelname en vrije plekken
• Inzicht in wachtlijst

Draagvlak en samenwerkingspartners:
Vakleerkrachten en Sportwijkwerkers vanuit hun combinatiefunctie rol
Schooldirecteuren Poolster, Driestromenland en Brink
Kinderen en ouders van de scholen
Welzijn
Schoolbesturen: Stichting SchOOL en SCPO
GO kinderopvang

Visie: uitrol Lelystad
Vanuit de verschillende partners is de ambitie om de LKT werkwijze verder uit te rollen over Lelystad. Te beginnen met de VVE wijken.

Voor verdere (beeld) info:
http://www.bewegingsonderwijslelystad.nl/lkt/

Deel het bericht:
"een financiele bijdrage voor bedrukte sportshirts voor kinderen en trainingspakken voor de lesgevers van het LKT in de achterstandswijken (VVE wijken) van Lelystad."
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoeken

De laatste aanmeldingen

Voetbal doel

Vraag van Noodoplossing Oekraïense vluchtelingen, locatie SGL in Lelystad Voetbal doel Voor de vluchtelingenopvang zijn we op zoek naar een

Scroll naar boven